Publication Detail

CARLOC: Precise Positioning of Automobiles

Yurong Jiang, Hang Qiu, Matthew McCartney, Gaurav S. Sukhatme, Marco Gruteser, Fan Bai, Donald Grimm and Ramesh Govindan

Citation

Yurong Jiang, Hang Qiu, Matthew McCartney, Gaurav S. Sukhatme, Marco Gruteser, Fan Bai, Donald Grimm and Ramesh Govindan. "CARLOC: Precise Positioning of Automobiles". To appear in ACM SenSys , Nov 2015.